Nákupný košík (0)

0 produktov / 0.00 €   Vyhodiť z košíku

Kategórie

Odporúčame

Keramická tabule AVELI 90x120, hliníkový rám

Keramická tabule AVELI 90x120, hliníkový rám

85.53 € (71.28 € bez DPH)
2 576.74 Sk (2 147.28 Sk bez DPH)

Detail produktu
VINITY inkoust Canon CLI-521BK | Black | 11ml

VINITY inkoust Canon CLI-521BK | Black | 11ml

1.90 € (1.58 € bez DPH)
57.09 Sk (47.57 Sk bez DPH)

Detail produktu
Nachádzate sa:

Obchodné podmienky


 

1.Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania alebo podnikania, rozumie sa v zmysle platných predpisov spotrebiteľ. Predávajúci je podnikateľ, ktorý ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Predávajúci totožnosť zverejňuje na svojich internetových stránkach elektronického obchodu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Zmluva uzatváraná na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

3. Objednávka a jej overenie predávajúcim

Objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

 • označenie predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČO predávajúceho,
 • označenie kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
 • kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu,
 • množstvo požadovaných kusov produktov,
 • vybraný spôsob platby,
 • vybraný spôsob dodania tovaru a požadovaný termín dodania,
 • adresa pre dodanie tovaru.Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Lehota, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny, je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

4. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad formou hotovostnej platby, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky.

5. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Podmienky pre dodanie tovaru v zmluvne dohodnutých lehotách sú:

 • overenie objednávky,
 • voľné skladové zásoby objednaného tovaru v množstve na elektronickej objednávke,
 • prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho

Objednaný tovar je expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po splnení vyššie uvedených podmienok pre dodanie tovaru.

Možné spôsoby dodania tovaru na území Slovenska:

 • Dodanie tovaru na adresu s dobierkou. Tovar je zasielaný dopravcom na dobierku. Dopravca doručuje zásielky v pracovných dňoch obvykle do 24 hodín od expedície tovaru.
 • Dodanie tovaru na adresu bez dobierky. Tovar je dodaný za rovnakých podmienok ako s dobierkou s tým, že kupujúci si dohodne s predávajúcim individuálny spôsob platby. Kupujúci je povinný prevziať tovar od tretej osoby (logistického partnera predávajúceho), ktorá dodá tovar prostredníctvom dopravcu. Predávajúci ako dlžník vyjadruje súhlas s týmto spôsobom splnenia záväzku dodať objednaný tovar.
 • Osobný odber v sídle predávajúceho.

Iný spôsob podľa dohody s predávajúcim

Obmedzenie hmotnosti. V prípade, ak hmotnosť 1 z kusov tovaru z objednávky presiahne 20 kg, je možný len osobný odber v sídle predávajúceho.

Miesto plnenia Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnený jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovare (náhodnej skazy a náhodného zhoršenia).

6. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzavieranej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (menovite internetový elektronický obchod), je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavieranej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vráti tovar na adresu dodávateľa. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ

Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru alebo služby prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu alebo v sídle predávajúceho riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

7. Storno poplatky pri odstúpení od zmluvy

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho:

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 13,28€ bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, ak kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny objednaného tovaru bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, ak kupujúci tovar prevzal a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 Občianskeho zákonníka, resp. zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade, ak sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový (najmä tovar je použitý, poškodený, alebo neúplný).

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok v vo výške 13,28 bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, ak kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 Občianskeho zákonníka, resp. zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade, ak sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a kupujúci vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

8. Ochrana osobných údajov

Kupujúci (dotknutá osoba) uvádza pri registrácii/objednávke tieto údaje:

Fyzická osoba: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, PSČ, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu.

Podnikateľský subjekt: názov, sídlo, právna forma, IČO, DIČ, IČ DPH, web adresa, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu.

Tieto údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Zároveň umožňujú uskutočniť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby, ktorá bola kupujúcim vykonaná bankovým prevodom.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade    s ust. § 13, ods. 1, písm. a) b) c) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii/objednávke a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním. Tento súhlas platí počas trvania zmluvy, ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, orgánom činným v trestnom konaní, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo zverejnené na internetových stránkach predávajúceho.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho riešia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenie

Ku každému tovaru zakúpenému vo firme Elko Computers Prievidza, spol. s.r.o. je vystavená faktúra (resp. pokladničný blok) a prípadne dodací list, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpísaním faktúry alebo dodacieho listu. Reklamácie sa riešia v zmysle zákona (O ochrane spotrebiteľa alebo Obchodného zákonníka).

Záručné podmienky

Ak nie je pre daný tovar určená iná záručná doba, platí záruka 24 mesiacov. Na baterky notebookov alebo iný spotrebný tovar môže byť záruka 12 resp. 6 mesiacov. Záručná doba platí dňom vystavenia daňového dokladu a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny za iný výrobok záručná doba pokračuje ďalej a predlžuje sa o čas, ktorý bol na reklamácii. Reklamovaný tovar zakúpený pred menej ako 7 kalendárnymi dňami sa v prípade, že sa závada potvrdí (24 hod. na otestovanie) vymení za podmienky, že daný tovar je na sklade. Pre ostatný reklamovaný tovar platí lehota max. 30 dní. V prípade nedodržania týchto termínov sa postupuje podľa dohody so zákazníkom (napr. zápožičkou tovaru). Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

• stratou dodacieho listu (príp. dokladu o kúpe),

• dňom prevzatia tovaru do opravy vypršala záručná doba

• porušením ochranných pečatí a nálepiek,

• odstránením výrobného čísla alebo ak je výrobné číslo nečitateľné

• mechanickým a elektrickým poškodením

• neodbornou inštaláciou

• ak bola porušená prachotesnosť HDD (porušený ochranný pásik)

• poškodením počítačovým vírusom

• tovar je neprimerane znečistený

• použitím neautorizovaného SW

• použitím neoriginálneho spotrebného materiálu (tonery, náplne)

Spoločnosť Elko Computers Prievidza, spol. s.r.o. si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok podobným výrobkom s rovnakými alebo vyššími technickými parametrami. Spoločnosť Elko Computers Prievidza, spol. s.r.o. neručí za škody spôsobené poruchou zariadenia (strata dát a pod.). Uznaním reklamácie tovaru typu zariadenia pre ukladanie dát (pevný disk a ostatné záznamové média) nevzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá vznikla stratou dát spôsobenou chybou zariadenia. Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

Najčastejšie problémy pri uplatňovaní reklamácie

• Neúplný popis závady. Zákazníci uvádzajú do popisu závady "nefunguje". Ak technik začne testovať počítač s týmto popisom a počítač nabehne, ťažko sa pátra po príčine chyby.

• Reklamácia parametrov, ktoré výrobca negarantuje. Zákazníci niekedy očakávajú od výrobku vlastnosti, ktoré výrobca nezaručuje. Prosím, pred kúpou výrobku konzultujte jeho parametre s naším predajcom. Prípadne si výrobok nechajte predviesť. Nie všetko, čo sa dočítate, je pravda.

• Nespokojnosť s dobou vybavovania reklamácie. Technik musí každý výrobok testovať a v prípade jeho zaneprázdnenosti to nie je možné urobiť na počkanie. Taktiež je nutné pri súčasnom rýchlom vývoji u väčšiny vybraných produktov, ktoré sa už nevyrábajú, počkať na odpoveď od výrobcu o spôsobe vybavenia reklamácie (výmena za nový typ, vrátenie peňazí, výmena za novší model s doplatkom), čím sa doba reklamácie predĺži.

• Vypálené body u LCD monitorov. Norma ISO 13406 stanovuje prípustné množstvá vypálených bodov pre LCD panely. Podľa tejto normy je počet vadných pixelov nasledovný: 2 ks trvale svietiacich na bielo, 2 ks trvale čiernych, 5 ks svietiace trvalo červené, modré atď. Tieto pravidlá sa môžu líšiť podľa jednotlivých výrobcov.

Spôsob výkonu reklamácie

Reklamácie sa vybavujú v sídle firmy Elko Computers Prievidza, spol. s.r.o., nie u zákazníka. Zákazník doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza. Tovar musí byť v pôvodnom obale, v úplnom stave vrátane príručiek, káblov, cd a ostatného príslušenstva.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1. Januára 2010 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácii a zárukou tovaru. Pri nesplnení reklamačných podmienok nebude reklamácia prijatá. Firma Elko Computers Prievidza, spol. s.r.o.. si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Pri všetkých sťažnostiach a sporoch vyplývajúcich z reklamácii je nutné postupovať podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka.